Team Genomics Core Facility

Dr. Agnes Scheunert

SNSB Core Facilities

Genomics Core Facility - laboratory management

Phone: 089 17861 206
Email: scheunert@snsb.de

Dr. Om Kulkarni

Dr. Om Kulkarni

SNSB Core Facilities

Genomics Core Facility - Bioinformatics, Data Scientist

Phone: 089 17861 206
Email: kulkarni@snsb.de

Lilia Galvez

Lilia Galvez

SNSB Core Facilities

Genomics Core Facility - CTA - Technical Assistant

Phone: +49-(0)89 17861 206
Email: galvez@snsb.de